לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות, מלא פרטים:

השם שלך (חובה)
הטלפון שלך (חובה)
הודעה


אנחנו לשירותך

שיבת ציון 21, חיפה

טלפון: 04-8302070

פקס: 04-8302071

amitai@eblawyers.co.il

פשיטת רגל – כללי

מהו הליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת רגל הוא הליך שנועד ליחיד מי שאינו יכול לפרוע את חובותיו. ביחיד הכוונה לבן אדם ולא לחברה בע"מ, (אולם מי שניהל עוסק מורשה יכול אף הוא להגיש בקשת פשיטת רגל).

מי שניהל חברה בע"מ והחברה אינה יכולה לעמוד בהתחיבויותיה, תפורק.

להליך פשיטת הרגל יתרונות וחסרונות הן מבחינת החייב עצמו והן מבחינת נושיו כפי שיפורט להלן.

 

מה מטרת ההליך?

הליך פשיטת הרגל נועד להגשים שתי מטרות מרכזיות

  1. לאפשר לנושים להביא לכינוס נכסי החייב ולחלוקתם בצורה שוויונית.
  2. לאפשר לחייב תם לב לפתוח דף חדש בחייו (ר' ע"א 6021/06 פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי [פורסם בנבו] ).

אז איך זה בעצם עובד?

פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם, מסדירה את הליך פשיטת הרגל.

במסגרת הפקודה הוקנו לכונס הנכסים הרשמי (אגף בתוך משרד המשפטים) סמכויות פיקוח על הליך פשיטת הרגל, והוא  אמור לשמש כמפקח על הליך פשיטת הרגל של החייבים באופן נטרלי.

במקרים בהם חייב מוכרז פושט רגל מתפקד הכונס הרשמי כנאמן על נכסי החייב, אם וככל שבית המשפט (בד"כ לבקשת הכונס הרשמי) לא ממנה מנהל מיוחד  מטעמו, לרוב מדובר בעו"ד (בהליך הפירוק אף רואה חשבון יכול לשמש בתפקיד זה) שנמנה על רשימת המנהלים המיוחדים בכונ"ר, במקרה זה הכונס הרשמי מפקח על פעולתו.

הארבעת שלביו של הליך פשיטת הרגל:

  1. הגשת בקשת פשיטת רגל ובדיקתה על ידי כונס הרשמי.
  2. מתן צו כינוס – כן/לא.
  3. הכרזת פשיטת רגל כן/לא.
  4. מתן ההפטר המיוחל.

בשלב הראשון החייב מגיש את בקשת פשיטת הרגל רשאי להגיש בקשת פשיטת רגל חייב שחובותיו עולים על הסך של 16,122 ₪.

בנוסף, יהיה על החייב לשלם אגרת פתיחת תיק לכונס הרשמי בסך 2,654 ₪.

כל תיקי פשיטת הרגל מתנהלים בבית המשפט המחוזי. לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל, בית המשפט יכול להחליט אם ליתן צו כינוס אם לאו.

במידה ולא ניתן צו כינוס, ההליך מסתיים כבר באותה עת; אם ניתן הצו, התיק עובר לשלב הבא.

1. שלב ראשון – הגשת הבקשה ובחינתה אצל הכונ"ר.

למעשה מי שבודק את הבקשה עצמה על שלל נספחיה, הינו פרקליט מטעם הכונס הרשמי שעובר על הבקשה, ועל התצהיר שמתאר את נסיבות ההסתבכות של החייב.

לאחר הבדיקה של הפרקליט מטעם הכונ"ר, ישנם לרוב שתי אפשרויות.

 האחת שהבדיקה עברה בהצלחה ולפרקליט לא דרושים מסמכים ו/או שאלות נוספות לצורך בדיקתו ומיד לאחריה נשלחת הודעה לבית המשפט המחוזי על הסכום שנקבע לתשלום החודשי שעל החייב יהיה לשלם כל חודש.

האפשרות השנייה שנדרשים לפרקליט מסמכים ו/או יש לו שאלות נוספות בטרם יחליט בבקשה של החייב, מה שיגרום לרוב לעיכוב נוסף בהגשת תשובתו לבית המשפט ומתוך כך לעיכוב בקבלת צו הכינוס המיוחל.

2. מתן צו הכינוס כן/לא

אם כן, לאחר בדיקת הבקשה על ידי הכונ"ר, ניתנת תגובתו לביהמ"ש, התגובה כוללת את הסכום שהכונ"ר רואה כסכום שמשקף את היחס בין ההוצאות וההכנסות של החייב.

לאחר קבלת תגובה זו, בית המשפט של פשיטת הרגל, נותן באופן כמעט אוטו' צו כינוס.

צו הכינוס למעשה מעכב את כל הליכי הגבייה שננקטו כנגד אותו חייב, לרבות הליכי הגבייה בהוצל"פ ובדרך כלל נקבע מועד לדיון בשאלת ההכרזה של החייב כפושט רגל, שנה קדימה מיום מתן צו הכינוס.

במהלך שנה זו, על החייב להגיש דוחות הכנסות והוצאות פעם בחודשיים, בצרוף האסמכתאות שמוכיחות את הוצאותיו והכנסותיו וכן עליו לעמוד בתשלום החודשי שנקבע לו (שוברי התשלום מוצאים לו על ידי מזכירות הכונ"ר).

החייב יוזמן לחקירה אצל חוקר מטעם הכונ"ר (זאת במידה ולא מונה מנהל מיוחד), אתו חוקר ינסה לבנות את התמונה והנסיבות שהביאו להסתבכות החייב. חשוב לבוא מוכנים לחקירה זו.

לאחר החקירה ובסמוך למועד הדיון, הכונ"ר ו/או המנהל המיוחד (אם מונה כזה) יגישו דו"ח מטעמם שנקרא חוות דעת הכונ"ר, במסגרת חוות דעת זו יפרט הכונ"ר אם הוא סבור שיש להכריז על החייב פושט רגל אם לאו.

דוגמא לצו כינוס שניתן במסגרת בקשת נושה להכריז על חייב פושט רגל והמגבלות שמוטלות עליו בגינו פשר (חי') 1198/06 בזיזינסקי יעקב נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו):

 

3. החלטה

דוגמא לאיך הייתה נראית החלטה של בית המשפט למתן צו כינוס הינה כדלקמן (בשים לב לכך שהיום לא מכנסים יותר אסיפות נושים אצל הכונ"ר):

לאחר שעיינתי בבקשת הנושה מיום 21/12/06 ובמסמכים המצורפים אליה ולאחר קבלת תגובת הכונס הרשמי (להלן: "הכנ”ר"), הנני מחליטה בזה כדלקמן:

א.         ניתן צו כינוס לנכסי החייב.

ב.         הכנ”ר מתמנה בזאת ככונס לנכסי החייב.

ג.          הנני מורה על עיכוב יציאת החייב מן הארץ. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכנ”ר; על משטרת ישראל לעכב את יציאת החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.

ד.         על החייב לבצע את הפעולות הבאות:

1)                   להתייצב בפני הכנ”ר במשרדו בכל עת שידרש לכך, לצורך חקירה.

2)                   לשלם לכנ”ר לטובת נושיו סך של 500 ₪ לחודש, החל מיום 1/3/07 ומדי חודש בחודשו עד ליום ה- 10 בכל חודש.

3)                   להגיש לכנ”ר תוך שבעה ימים מהיום, דו"ח על מצב עסקיו בשלושה עותקים; אלא אם כן יפטור אותו הכנ”ר מחובה זו.

4)                   להגיש לכנ”ר דו"ח חודשי על הכנסותיו והוצאותיו על פי הטפסים שיימסרו לו על ידי הכנ”ר ובמועדים שייקבעו על ידי הכנ”ר.

ה.         ניתן בזאת צו לעיכוב כל ההליכים מכל סוג שהוא כנגד החייב, כאמור בסעיפים 20(א) ו-22(א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.

ו.          אני מטילה על החייב את ההגבלות לפי סעיף 42א לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (עותק מהוראת הפקודה מצוי במזכירות בית המשפט).

ז.          המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום 3/3/08 בשעה 09:00.

ח.         אני מורה כי הפרסום שיתבצע ע"י הכנ”ר והמודיע על אסיפת הנושים, יכלול הודעה בדבר המועד הקבוע לעיל, ויהווה הזמנה כדין לנושים. ללא קשר לפרסום ימסור הכנ”ר לחייב מהו המועד שנקבע לאסיפת הנושים, בתוך 14 יום ממתן צו הכינוס.

            הפרסום שיבוצע על ידי הכנ”ר של צו כינוס זה, יכלול את מועד הדיון האמור.

ט.         החייב ימציא הודעה על מתן צו זה בכל תיקי ההוצל"פ המתנהלים נגדו, וכן לכל נושיו אשר טרם פעלו נגדו במסגרת ההוצל"פ, וזאת בתוך 10 ימים מהיום.

י.          החייב יכין את ההודעות בצירוף עותק מצו הכינוס לפי סעיף ט' הנ"ל, בתוך מעטפות מבויילות ועליהן כל הכתובות של כל הנושים, ויעבירן לכנ”ר לבדיקה ומשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה. בנוסף לכך יכללו ההודעות לנושים גם את התאריך שנקבע לאסיפת הנושים, ואשר נמסר לחייב על ידי הכנ”ר על פי סעיף ח' לעיל.

החייב ימציא העתק החלטה זו לכל לשכות ההוצאה לפועל.

יא.        הנני מורה על מינויו של עו"ד "באבאבאב", לתפקיד מנהל מיוחד בתיק זה.

יב.        למנהל המיוחד יהיו כל הסמכויות המוקנות לכונס הרשמי בהתאם להוראות סעיף 18ג' לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.

יג.         הנני מורה למנהל המיוחד להגיש דו"ח לכונס הרשמי שיפרט את ממצאי ומסקנות חקירתו על פי סעיף 18ג' לפקודה, וזאת לא יאוחר מ-30 ימים, טרם המועד הקבוע לדיון בבקשת פשיטת הרגל.

5129371

54678313יד.      הנני מורה למנהל המיוחד לחתום על כתב ערבות במשרדי הכונס הרשמי להבטחת ביצוע תפקידיו וחובותיו.

טו.        הנני מורה כי שכר טרחתו של המנהל המיוחד ייקבע על ידי בית המשפט, בהמלצת ב"כ הכונס הרשמי, וישולם אך ורק מתוך כספים שיצטברו בקופת הכינוס.

5129371

ניתנה היום – ___.  המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

_______, שופטת 

4. הכרזת פשיטת רגל כן/לא

שנה לאחר מתן צו הכינוס מתקיים דיון בפני בית המשפט של פשיטת רגל, לדיון מגיעים נציג הכונ"ר, המנהל המיוחד (אם מונה כזה), החייב ובא כוחו ונושי החייב ובאי כוחם (לרוב לא מגיעים).

בדיון זה למעשה תוכרע השאלה האם יכריזו על החייב פושט רגל או שמא תידחה בקשתו ואותו חייב "יחזור" להוצל"פ ועיכוב ההליכים שניתן לחייב יבוטל.

לחייב ניתנת ההזדמנות להגיב לחו"ד הכונ"ר (כמובן במידה וחוו"ד הייתה שלילית).

לאחר ההכרזה של החייב כפושט רגל, הוא נבחן בהתנהגותו לאורך ההליך ועליו לעמוד בחובות שלו שהם בעיקר שניים: לשלם את התשלום החודשי שהוטל עליו ולהגיש את הדוחות החודשיים שלו בזמן. כמובן שאין צורך לדבר על כך שהוא אינו יכול ליצור חובות חדשים במהלך ההליך, מה שיביא, קרוב לוודאי, לבקשה לביטול הליך הפש"ר בוא הוא מצוי.

5. מתן ההפטר המיוחל

ההפטר המיוחל! אם כן לאחר כל ההליך המייגע שהתחיל בהגשת הבקשה ובדיקתה, מתן צו  צו הכינוס, הכרזת פשיטת הרגל והשהות בהליך עצמו, עולה השאלה מתי יתקבל ההפטר עצמו?

למי שלא יודע, הפטר זה למעשה פסק הדין שמסיים את הליך פשיטת הרגל וכשמו כן הוא- מפטיר את החייב מכל החובות ברי התביעה (אלו שנוצרו לפני מתן צו הכינוס) שהיו לו לפני שנכנס להליך פשיטת הרגל.

על השאלה כמה זמן עובר מרגע ההכרזה כפושט רגל ועד למתן צו ההפטר, אין תשובה אחת וכל חייב ונסיבותיו הוא, אולם על פי נוהל פנימי של הכונ"ר הזמן "הרצוי" של שהות ההליך הינו עד ל- 4 שנים.

האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורכי דין, וכן אין המאמר חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות. מומלץ ביותר לפנות לעו"ד טרם ביצוע עסקה במקרקעין.

כל הזכויות שמורות ©2013 אגוזי- בן אור משרד עורכי דין